Požiarna ochrana

  • poskytovanie činnosti technika PO
  • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie OPP v zmysle platných predpisov
  • vykonávanie vzdelávania zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  • dodávanie a následná kontrola hasiacich prístrojov vrátane tlakových skúšok
  • zostavenie protipožiarnych asistenčných hliadok z radov zamestnancov
  • účasť pri kontrolnej činnosti štátneho požiarneho dozoru na pracoviskách našich klientov
  • poskytovanie odborného poradenstva

Zabezpečovanie kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov

Názov Cena bez DPH v €  
Kontroly hasiacich prístrojov   2,80
Kontrola hydrantov, hadicových zariadení 5,00