Pracovná zdravotná služba

S našou partnerskou spoločnosťou MEDMIRAL s.r.o. zabezpečejume činnosti pracovnej zdravotnej služby pre prvú a druhú kategóriu prác.

  • Dohľad nad zdravím zamestnancov – zahŕňa výkon lekárskych preventívnych prehliadok ( vstupné, preventívne, pred zmenou pracovného zaradenia, pri skončení pracovnoprávneho vzťahu, mimoriadne)
  • vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk súvisiaci so zabezpečením povinností zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy,
  • identifikácia zdravotných rizík, hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudkov rizika (podľa výskytu rizikových faktorov),
  • návrh kategorizácie pracovných činností
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov (pre činnosť s nebezpečnými chemickými faktormi, v expozícii hluku, v expozícii vibrácií, s biologickými faktormi, s lasermi atď.)